Sprawdzianem wiedzy z języka polskiego (środa 23.10.) uczniowie rozpoczęli V edycje tego konkursu

 Przez kilka miesięcy będą sprawdzać swoja wiedzę z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i ….. W tym roku szkolnym do konkursu zgłosili się: Jakub Fic, Natalia Karpińska, Roksana Kozik, Anna Pawlikowska, Weronika Pilch, Anna Sałamaj, Adrian Szybiak, Dominik Cycak i Daniel Rokiczan.                                                                 

Życzymy powodzenia!!!

Lp Imię i nazwisko J. polski

Biologia

Chemia

           
1 Jakub Fic ++ +-+            
2 Natalia Karpińska ++ +-            
3 Roksana Kozik ++            
4 Anna Pawlikowska ++ –+            
5 Weronika Pilch +-            
6 Anna Sałamaj ++ ++            
7 Adrian Szybiak ++            
8 Dominik Cycak ++ +–            
9 Daniel Rokiczan   -+-            

„Mądra głowa”

 1. Kto jest autorem utworów „Na lipę” oraz „Do Hanny”?

Jan Kochanowski

 1. Podaj prawidłową formę 2. osoby l. pojedynczej czasownika pójść w czasie przeszłym, w rodzaju męskim.

poszedłeś

 1. Wymień jednego z polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla.

Henryk Sienkiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, 

Olga Tokarczuk

 1. Który cytat zawiera uosobienie:

Jesień po lesie chodzi zagadkowa czy Jesienne niebo słodkie

 1. Wymień trzy rodzaje literackie.

epika, liryka, dramat

 1. Kto się wypowiada w utworach poetyckich?

podmiot liryczny

 1. Podaj nazwę czwartego z przypadków:

biernik

 1. Ikar to postać mityczna czy legendarna?

mityczna, pochodzi z mitu o konstruktorze Dedalu i jego synu Ikarze

 1. Ile głosek słyszymy w wyrazie szczegół

sz-cz-e-g-ó-ł – 6 głosek

 1. Jakim wyrazem rodzimym (polskim) możemy zastąpić słowo obce modernizować?

unowocześniać/unowocześnić

 1. Kto jest autorem książki „Ten obcy”?

Irena Jurgielewiczowa

 1. Kto to jest narrator?

osoba, która opowiada/wypowiada się w utworach epickich/ prozatorskich

 1. Jaki wyraz z rodziny wyrazów słowa skrucha tłumaczy pisownię „ch”?

skruszyć, skruszony, kruszyć

 1. Podaj alfabetyczną kolejność trzech wyrazów: drożdże, drozd, drożyzna

drozd, drożdże, drożyzna

 1. Który grecki bóg patronuje starożytnemu teatrowi? Ares czy Dionizos
 2. Z jakiego słownika skorzystać, by poznać wszystkie znaczenia wybranego słowa?

ze słownika języka polskiego 

 1. Na jakie pytania odpowiada miejscownik?

o kim? o czym?

 1. Z jakiego słownika skorzystać, by w wypracowaniu nie powtarzać stale tego samego słowa?

ze słownika wyrazów bliskoznacznych

 

BIOLOGIA KL.VIII

 1. Wymień elementy budujące nukleotyd A w kwasie DNA.

Cukier-deoksyryboza, reszta kwasu fosforowego (V), zasada azotowa-adenina.

 1. Co to jest gen?
  Odcinek Dna zawierający informacje o budowie białka lub RNA.
 2. Na czym polega reguła komplementarności zasad?

Zasady w DNA leżące naprzeciw siebie zawsze łączą się w określone pary: zasada A z zasadą T, natomiast zasada C z zasadą G.

 1. Podaj nazwę najbardziej zwiniętej(upakowanej) struktury DNA.

Chromosom.

 1. Jaki procent DNA stanowią geny?

Geny stanowią 2% DNA.

 1. Jak się nazwa postać, w jakiej występuje DNA?

Podwójna helisa.

 1. Ile komórek powstaje w wyniku mejozy z 1 komórki macierzystej?

Powstaje 4 komórki potomne.

 1. Które komórki człowieka są haploidalne?

Haploidalnymi komórkami u człowieka są jedynie gamety.

 1. Na czym polega rekombinacja genetyczna?

Zjawisko zachodzi podczas powstawania gamet. W wyniku tego procesu mieszają się geny pochodzące od ojca i matki. Dzięki niemu kazda gameta jest niepowtarzalna.

 1. Co oznacza skrót RNA?

Kwas rybonukleinowy.

BIOLOGIA KL.VII

 1. Czym zajmuje się histologia?

Nauka o budowie, powstawaniu i czynnościach  tkanek.

 1. Co to jest próba kontrolna w doświadczeniu?

Zestaw eksperymentalny, w którym  nie zmieniamy żadnych warunków
w stosunku do próby badawczej.

 1. Który rodzaj komórek jest najmniejszy?

Komórki bakteryjne są najmniejsze.

 1. Jakie znaczenie w komórce ma mitochondriom?

Mitochondrium to miejsce w komórce, w którym wytwarzana jest energia potrzebna do życia komórki.

 1. Jak obliczamy powiększenie obserwacji w mikroskopie?

Powiększenie okularu mnożymy przez powiększenie obiektywu.

 1. Wymień możliwe kształty komórek nabłonka.

Płaski, sześcienny, walcowaty.

 1. Jaką funkcję pełnią krwinki czerwone?

Dzięki barwnikowi zwanemu hemoglobina transportują tlen.

 1. Podaj nazwy typów tkanki mięśniowej.

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa, tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca, tkanka mięśniowa gładka.

 1. Co to są dendryty?

Są to krótkie i liczne w3ypustki komórki nerwowej, czyli neuronu.

 1. Wymień nazwy warstw skóry człowieka.

Naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna.

Chemia kl. VIII

 1. Co to są zasady?

Są to wodorotlenki, które dobrze rozpuszczają się w wodzie.

 1. Jaką barwę w roztworach wodnych zasad ma fenoloftaleina?

Malinową.

 1. Do czego służy woda wapienna?

Woda wapienna służy do wykrywania tlenku węgla(IV), czyli dwutlenku węgla.

 1. Chemiczna nazwa wapna gaszonego to ….

Wodorotlenek wapnia.

 1. Wymień nazwy wskaźników służących do wykrywania roztworów kwasów?

Wskaźnik uniwersalny, czyli papierek wskaźnikowy, oranż metylowy.

 1. Na co dysocjują zasady w roztworach wodnych?

Zasady w roztworze wodnym dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.

 1. Co to są elektrolity?

Elektrolity to substancje, które w roztworach wodnych przewodzą prąd elektryczny.

 1. Podaj nazwę kwasu beztlenowego, którego stężony roztwór ,,dymi’’ w kontakcie z powietrzem.

Kwas chlorowodorowy lub inaczej solny.

 1. Który kwas ma ostry zapach zgniłych jaj?

Kwas siarkowodorowy.

 1. Wymień potrzebne szkło i zasadę bezpiecznego rozcieńczania roztworów kwasów.

Roztwór stężonego kwasu ostrożnie wlewamy po szklanej bagietce do przygotowanej wcześniej zlewki z wodą.

Chemia kl. VII

 1. Co to jest gęstość substancji?

Jest to stosunek masy substancji do jej objętości.

 1. Jaką mieszaninę nazywamy niejednorodną?

Mieszanina niejednorodna to taka, której składniki możemy rozróżnić gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych.

 1. Co to jest sublimacja?

Jest to zjawisko polegające na  bezpośredniej przemianie substancji stałej w gaz.

 1. Podaj nawę jedynego niemetalu, który w temperaturze pokojowej jest cieczą.

Brom.

 1. Co to jest brąz?

Jest to stop ( mieszanina jednorodna) miedzi z cyną.

 1. Wymień 3 główne czynniki wywołujące zjawisko korozji.

Woda, sól(chlorek sodu), tlen(powietrze).

 1. Podaj nazwę zielonego nalotu, który powstaje na przedmiotach wykonanych z miedzi lub jej stopów jako efekt zjawiska korozji.

Jest to patyna.

 1. Którego z gazów szlachetnych jest najwięcej w powietrzu?

Gazem szlachetnym o największej procentowej zawartości 

w powietrzu jest argon.

 1. Jaką właściwość fizyczną substancji wykorzystuje się w destylacji?

Właściwością tą jest temperatura wrzenia substancji, a dokładniej różnicę w temperaturach wrzenia substancji wchodzących w skład danej mieszaniny.

 1. Który gaz, będący składnikiem powietrza napełnia poduszki
  w samochodach chroniące przed urazami mechanicznymi podczas kolizji i wypadków?

Gazem tym jest azot, który uwalnia się ze związków azotu obecnych w poduszce.