DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sprozwienica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników,
  4. podkreślenie odnośników.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jacek Szczupak , adres e-mail: jszczupak@sprozwienica.pl

Informacja zwrotna

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły prowadzi pięć wejść – główne, z którego mogą korzystać wszystkie osoby wchodzące i wychodzące ze szkoły znajduje się od strony drogi prowadzącej do Rudołowic i parkingu. Prowadzą do niego schody, które nie są wyposażone w platformę dla wózków inwalidzkich. Dwa wejścia znajdują się na tyłach budynku i służą jako ewakuacyjne. Nie są one zaopatrzone w platformy dla wózków inwalidzkich. Dwa pozostałe wejścia prowadzą do szkolnej sali gimnastycznej i również one nie są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze szkolne na wszystkich kondygnacjach są szerokie i dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Na parterze oraz pierwszym piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Dostępność pętli indukcyjnych

Pętla indukcyjna niedostępna.

Dostosowanie parkingów

Parking dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content