Szkolne Koło Wolontariatu

„Wszystko, co chcecie , żeby ludzie wam czynili,

wy też im podobnie czyńcie”

„ZŁOTA REGUŁA” –ewangelia Mateusza 7;12

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły- nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
-Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

-Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

-Kształtowanie postaw prospołecznych.

-Rozwijanie empatii i tolerancji.

-Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

-Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

-Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.

-Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie  więzi ze środowiskiem.

-Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

-Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

-Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

-Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

-Rozwijanie zainteresowań.

-Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

-Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
-Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

-Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

-Kształtowanie postaw prospołecznych.

-Rozwijanie empatii i tolerancji.

-Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

-Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

-Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.

-Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie  więzi ze środowiskiem.

-Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

-Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

-Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

-Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

-Rozwijanie zainteresowań.

-Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

-Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA
ŚRODOWISKO SZKOLNE:

-Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

-Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

-Praca w bibliotece szkolnej.

 ŚRODOWISKO POZASZKOLNE:

-z Domem Opieki Społecznej w Jarosławiu,

-Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Roźwienicy,

-Współpraca z wójtem gminy,

-z Bankiem Spółdzielczym w Roźwienicy,

-z Domem Dziecka w Jarosławiu,

-z organizacjami pozarządowymi,

-z właścicielami sklepu Centrum w Roźwienicy

-z Caritas Archidiecezji Przemyskiej,

PRAWA WOLONTARIUSZA
Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora(ów) lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.

Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.

Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, związanych z wykonywaną pracą.

Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

Wolontariusz ma prawo do rezygnacji ze swojej działalności uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.

Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,

-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

-zasada troski o los słabszych

-zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

CECHY WOLONTARIUSZA
WYSOKI STOPIEŃ WRAŻLIWOŚĆ,

która pozwala na wnikliwą obserwacje świata, tego, co nas otacza.To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.

EMPATIA,

czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka skłania nas do zatrzymania się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go, udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.

CIERPLIWOŚĆ,

której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania.

Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem, popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać, że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości. Nigdy nie należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Lepiej wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumienni.

WSPÓŁDZIAŁANIE

znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.

PUNKTUALNOŚĆ

poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy w sobie wypracować.

GOSPODAROWANIE CZASEM

jest bardzo cenną umiejętnością, tym bardziej, że wolontariusze swoją działalność społeczną godzą z nauką szkolną i obowiązkami domowymi. Nie można bowiem być „dobrym” wolontariuszem dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując własną rodzinę albo nawet sąsiadów.

TOLERANCJA i AKCEPTACJA

tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę „inność” fizyczną czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej pełnowartościowego człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego treningu i przygotowania psychologicznego.

„WSTYD ZA ZŁO”

 ważne jest wypracowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz poczucia wstydu za popełnione błędy czy wyrządzone krzywdy. Takie poczucie ma zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą w celu podnoszenia własnej wrażliwości, umiejętności i kwalifikacji.

PRAWO DO SŁABOŚCI

do błędu czy porażki- nie jesteśmy nieomylni, zdarza się, że zrobimy cos źle, nie tak, jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość uczyć się na błędach. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają. Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
Być pewnym-

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym-

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym-

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad-

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie-

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze.

Chętnie uczyć się-

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać-

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o  pracy, do której się zobowiązałeś.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą-

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać-

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole-

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

ZADANIA KOORDYNATORA
  1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.
  2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
  3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
  4. Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
  5. Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.
  6. Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy.
  7. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza – 5 grudnia.
  8. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.
Pisemne zobowiązanie wolontariusza:

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego wykonywania powierzonych mi zadań.

 

(podpis wolontariusza)                                               (podpis rodzica/opiekuna)

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY
1.Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:a) wyrażenie uznania ustnego;

b) pochwałę na forum szkoły (od koordynatora(ów) dyrektora);

c) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

d) umieszczanie na liście honorowych wolontariuszy;

e) zaproszenie wolontariusza na Radę Pedagogiczną, wręczenie dyplomu i przedstawienie wyników jego pracy;

f) powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

2 Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza

Rezygnacja z pracy w wolontariacie:
  1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
  2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.
Skip to content