mLegitymacja

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja, która umożliwia pobranie elektronicznej wersji legitymacji szkolnej na smartfony. 

Pisemny wniosek (do pobrania) o udostępnienie mLegitymacji zobligowani są składać w sekretariacie szkoły Rodzice uczniów. Do wniosku prosimy dołączyć zdjęcie dziecka.

Usługa mLegitymacja szkolna (Android) 

 Warunki aktywacji usługi 

Aby uczeń mógł aktywować Usługę mLegitymacja szkolna muszą być spełnione następujące warunki: 

· Szkoła musi mieć podpisane porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji 

· Szkoła musi mieć uruchomiony system mDokumenty do wydawania mLegitymacji 

 Aktywacja usługi 

Aby aktywować usługę mLegitymacja, należy: 

· Uruchomić Aplikację mObywatel i zalogować się do niej. 

· Wybrać opcję dodaj mLegitymację. 

· Zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji. 

· Zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go. 

· Zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych. 

· Wyrazić zgodę dla systemu Android na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona). 

· Zeskanować kod QR otrzymany w szkole. W przypadku problemu kod można wprowadzić korzystając z klawiatury telefonu. 

· Wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole. 

· Zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel. 

· Automatyczne wydanie certyfikatu (pkt 5.4.3) 

 Wydanie certyfikatu 

Po pobraniu danych z systemu automatycznie jest tworzony i pobierany certyfikat kryptograficzny potwierdzający autentyczność pobranych danych. Certyfikat przypisany jest do Użytkownika i smarfona, którym posługuje się Użytkownik. 

W celu utworzenia certyfikatu i zarządzania certyfikatami Minister przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz nazwę urządzenia, dla którego certyfikat został wydany. Ważność certyfikatu jest ograniczona w czasie i jest tożsama z okresem ważności wydanej Uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

Obowiązki Ucznia posługującego się mLegitymacją: 

1) Uczeń posiadający mLegitymację – obowiązany jest przestrzegać regulaminu Aplikacji, w szczególności w zakresie: 

a) aktualizacji oprogramowania, 

b) zabezpieczenia Aplikacji hasłem. 

2) Zabrania się: 

a) udostępniania Aplikacji w celu posłużenia się nią przez inną osobę

b) udostępniania jednorazowego QR kodu oraz hasła otrzymanego od Dyrektora, umożlwiającego dostęp do Usługi, 

c) podejmowania prób i dokonywania modyfikacji Aplikacji oraz wygenerowanych certyfikatów, 

d) tworzenia print screenów (zrzutów ekranów) Aplikacji, 

e) nakładania na cześć wizualną mLegitymacji dodatkowych znaków graficznych w postaci zdjęć, znaczników ważności mLegitymacji itp. 

§ 4. Aktywacja Usługi 

1. Przy pierwszym użyciu Usługi dokonywana jest aktywacja Usługi. 

2. Do przeprowadzenia aktywacji Usługi niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. 

3. Aktywacja Usługi polega na: 

1) wystąpieniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) do właściwego Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji; 

2) pobraniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) Aplikacji mObywatel i potwierdzeniu regulaminu tej Aplikacji; 

3) nadaniu przez właściwego Dyrektora szkoły uprawnień w Systemie, wgraniu zdjęcia Ucznia w Systemie, wygenerowaniu kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację; 

4) zapoznaniu się i wyrażeniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) akceptacji Regulaminu mLegitymacji; 

5) wczytaniu kodu QR oraz wpisaniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) kodu aktywacyjnego mLegitymacji; 

6) pobraniu danych osobowych Ucznia z Systemu. 

4. Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie. 

5. Uczeń (rodzic lub opiekun prawny) może aktywować Usługę i pobrać dane Systemu wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym. 

6. Po pobraniu danych z Systemu automatycznie jest tworzony i pobierany do Usługi certyfikat kryptograficzny potwierdzający autentyczność pobranych danych (dalej „Certyfikat”). Certyfikat przypisany jest do Ucznia i urządzenia mobilnego, którym posługuje się Uczeń. W celu utworzenia Certyfikatu i zarządzania Certyfikatami Minister przetwarza dane osobowe Ucznia: imię, nazwisko i numer PESEL. 

7. Ważność Certyfikatu jest ograniczona w czasie i jest tożsama z okresem ważności wydanej Uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. 

Wniosek o mLegitymację (pobierz)

Pełny regulamin(pobierz)

Skip to content