Sprawdzianem wiedzy z języka polskiego (środa 23.10.) uczniowie rozpoczęli V edycje tego konkursu

 Przez kilka miesięcy będą sprawdzać swoja wiedzę z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i ….. W tym roku szkolnym do konkursu zgłosili się: Jakub Fic, Natalia Karpińska, Roksana Kozik, Anna Pawlikowska, Weronika Pilch, Anna Sałamaj, Adrian Szybiak, Dominik Cycak i Daniel Rokiczan.                                                                 

Życzymy powodzenia!!!

Lp Imię i nazwisko J. polski

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Historia- 

WOS

       
1 Jakub Fic ++ +-+ – + – + + –        
2 Natalia Karpińska ++ +- – – + + + –        
3 Roksana Kozik ++ + – – – – –        
4 Anna Pawlikowska ++ –+ – –          
5 Weronika Pilch +- + + + – – –        
6 Anna Sałamaj ++ ++ – – + – – –        
7 Adrian Szybiak ++ + – + – + –        
8 Dominik Cycak ++ +–  – – – –  – –        
9 Daniel Rokiczan   -+- – – + + – –        

„Mądra głowa”

 1. Kto jest autorem utworów „Na lipę” oraz „Do Hanny”?

Jan Kochanowski

 1. Podaj prawidłową formę 2. osoby l. pojedynczej czasownika pójść w czasie przeszłym, w rodzaju męskim.

poszedłeś

 1. Wymień jednego z polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla.

Henryk Sienkiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, 

Olga Tokarczuk

 1. Który cytat zawiera uosobienie:

Jesień po lesie chodzi zagadkowa czy Jesienne niebo słodkie

 1. Wymień trzy rodzaje literackie.

epika, liryka, dramat

 1. Kto się wypowiada w utworach poetyckich?

podmiot liryczny

 1. Podaj nazwę czwartego z przypadków:

biernik

 1. Ikar to postać mityczna czy legendarna?

mityczna, pochodzi z mitu o konstruktorze Dedalu i jego synu Ikarze

 1. Ile głosek słyszymy w wyrazie szczegół

sz-cz-e-g-ó-ł – 6 głosek

 1. Jakim wyrazem rodzimym (polskim) możemy zastąpić słowo obce modernizować?

unowocześniać/unowocześnić

 1. Kto jest autorem książki „Ten obcy”?

Irena Jurgielewiczowa

 1. Kto to jest narrator?

osoba, która opowiada/wypowiada się w utworach epickich/ prozatorskich

 1. Jaki wyraz z rodziny wyrazów słowa skrucha tłumaczy pisownię „ch”?

skruszyć, skruszony, kruszyć

 1. Podaj alfabetyczną kolejność trzech wyrazów: drożdże, drozd, drożyzna

drozd, drożdże, drożyzna

 1. Który grecki bóg patronuje starożytnemu teatrowi? Ares czy Dionizos
 2. Z jakiego słownika skorzystać, by poznać wszystkie znaczenia wybranego słowa?

ze słownika języka polskiego 

 1. Na jakie pytania odpowiada miejscownik?

o kim? o czym?

 1. Z jakiego słownika skorzystać, by w wypracowaniu nie powtarzać stale tego samego słowa?

ze słownika wyrazów bliskoznacznych

 

BIOLOGIA KL.VIII

 1. Wymień elementy budujące nukleotyd A w kwasie DNA.

Cukier-deoksyryboza, reszta kwasu fosforowego (V), zasada azotowa-adenina.

 1. Co to jest gen?
  Odcinek Dna zawierający informacje o budowie białka lub RNA.
 2. Na czym polega reguła komplementarności zasad?

Zasady w DNA leżące naprzeciw siebie zawsze łączą się w określone pary: zasada A z zasadą T, natomiast zasada C z zasadą G.

 1. Podaj nazwę najbardziej zwiniętej(upakowanej) struktury DNA.

Chromosom.

 1. Jaki procent DNA stanowią geny?

Geny stanowią 2% DNA.

 1. Jak się nazwa postać, w jakiej występuje DNA?

Podwójna helisa.

 1. Ile komórek powstaje w wyniku mejozy z 1 komórki macierzystej?

Powstaje 4 komórki potomne.

 1. Które komórki człowieka są haploidalne?

Haploidalnymi komórkami u człowieka są jedynie gamety.

 1. Na czym polega rekombinacja genetyczna?

Zjawisko zachodzi podczas powstawania gamet. W wyniku tego procesu mieszają się geny pochodzące od ojca i matki. Dzięki niemu kazda gameta jest niepowtarzalna.

 1. Co oznacza skrót RNA?

Kwas rybonukleinowy.

BIOLOGIA KL.VII

 1. Czym zajmuje się histologia?

Nauka o budowie, powstawaniu i czynnościach  tkanek.

 1. Co to jest próba kontrolna w doświadczeniu?

Zestaw eksperymentalny, w którym  nie zmieniamy żadnych warunków
w stosunku do próby badawczej.

 1. Który rodzaj komórek jest najmniejszy?

Komórki bakteryjne są najmniejsze.

 1. Jakie znaczenie w komórce ma mitochondriom?

Mitochondrium to miejsce w komórce, w którym wytwarzana jest energia potrzebna do życia komórki.

 1. Jak obliczamy powiększenie obserwacji w mikroskopie?

Powiększenie okularu mnożymy przez powiększenie obiektywu.

 1. Wymień możliwe kształty komórek nabłonka.

Płaski, sześcienny, walcowaty.

 1. Jaką funkcję pełnią krwinki czerwone?

Dzięki barwnikowi zwanemu hemoglobina transportują tlen.

 1. Podaj nazwy typów tkanki mięśniowej.

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa, tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca, tkanka mięśniowa gładka.

 1. Co to są dendryty?

Są to krótkie i liczne w3ypustki komórki nerwowej, czyli neuronu.

 1. Wymień nazwy warstw skóry człowieka.

Naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna.

Chemia kl. VIII

 1. Co to są zasady?

Są to wodorotlenki, które dobrze rozpuszczają się w wodzie.

 1. Jaką barwę w roztworach wodnych zasad ma fenoloftaleina?

Malinową.

 1. Do czego służy woda wapienna?

Woda wapienna służy do wykrywania tlenku węgla(IV), czyli dwutlenku węgla.

 1. Chemiczna nazwa wapna gaszonego to ….

Wodorotlenek wapnia.

 1. Wymień nazwy wskaźników służących do wykrywania roztworów kwasów?

Wskaźnik uniwersalny, czyli papierek wskaźnikowy, oranż metylowy.

 1. Na co dysocjują zasady w roztworach wodnych?

Zasady w roztworze wodnym dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.

 1. Co to są elektrolity?

Elektrolity to substancje, które w roztworach wodnych przewodzą prąd elektryczny.

 1. Podaj nazwę kwasu beztlenowego, którego stężony roztwór ,,dymi’’ w kontakcie z powietrzem.

Kwas chlorowodorowy lub inaczej solny.

 1. Który kwas ma ostry zapach zgniłych jaj?

Kwas siarkowodorowy.

 1. Wymień potrzebne szkło i zasadę bezpiecznego rozcieńczania roztworów kwasów.

Roztwór stężonego kwasu ostrożnie wlewamy po szklanej bagietce do przygotowanej wcześniej zlewki z wodą.

Chemia kl. VII

 1. Co to jest gęstość substancji?

Jest to stosunek masy substancji do jej objętości.

 1. Jaką mieszaninę nazywamy niejednorodną?

Mieszanina niejednorodna to taka, której składniki możemy rozróżnić gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych.

 1. Co to jest sublimacja?

Jest to zjawisko polegające na  bezpośredniej przemianie substancji stałej w gaz.

 1. Podaj nawę jedynego niemetalu, który w temperaturze pokojowej jest cieczą.

Brom.

 1. Co to jest brąz?

Jest to stop ( mieszanina jednorodna) miedzi z cyną.

 1. Wymień 3 główne czynniki wywołujące zjawisko korozji.

Woda, sól(chlorek sodu), tlen(powietrze).

 1. Podaj nazwę zielonego nalotu, który powstaje na przedmiotach wykonanych z miedzi lub jej stopów jako efekt zjawiska korozji.

Jest to patyna.

 1. Którego z gazów szlachetnych jest najwięcej w powietrzu?

Gazem szlachetnym o największej procentowej zawartości 

w powietrzu jest argon.

 1. Jaką właściwość fizyczną substancji wykorzystuje się w destylacji?

Właściwością tą jest temperatura wrzenia substancji, a dokładniej różnicę w temperaturach wrzenia substancji wchodzących w skład danej mieszaniny.

 1. Który gaz, będący składnikiem powietrza napełnia poduszki
  w samochodach chroniące przed urazami mechanicznymi podczas kolizji i wypadków?

Gazem tym jest azot, który uwalnia się ze związków azotu obecnych w poduszce.

 

MĄDRA GŁOWA  EDYCJA V PYTANIA Z FIZYKI

 Pytanie 1. Dwie kule o jednakowych objętościach wykonano z różnych substancji: jedną z drewna, a drugą ze stali.  Która z kul ma większą masę i dlaczego?

Większą masę ma kula stalowa, ponieważ gęstość stali jest większa od gęstości drewna.

Pytanie 2. Jakim przyrządem mierzymy ilość materii, z której wykonano ciało?

Wagą (ilość materii, z której wykonano ciało to masa, a masę mierzymy wagą)

 Pytanie 3.  Podaj  właściwość  blachy,  którą  wykorzystuje  blacharz,  naprawiając  auto  uszkodzone  podczas zderzenia.

Plastyczność 

Pytanie 4. Jakie zjawisko wykorzystuje się w zasadzie działania termometrów cieczowych?

Temperaturowa (cieplna, termiczna) rozszerzalność 

Pytanie 5. Dlaczego  gdy w chłodny dzień (np. w zimie) człowiek w okularach wchodzi z podwórka do domu, na szkłach pojawia się mgiełka?

Na zimnym szkle okularów skrapla się para wodna zawarta w powietrzu 

Pytanie 6. Co dzieje się z objętością wody podczas jej krzepnięcia/zamarzania?

Objętość rośnie

Pytanie 7. Pojawianie się zimą na drzewach szronu jest efektem zachodzenia zjawiska …

Resublimacji

Pytanie 8. Temperatura wrzenia wody w szybkowarze jest wyższa czy niższa niż 100 °C i dlaczego?

Jest wyższa ponieważ woda wrze pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne

Pytanie 9. Jakie zjawisko jest przyczyną tego, że rozwieszona na mrozie mokra bielizna zamarza, a potem wysycha?

Sublimacja

Pytanie 10. Ogórki, które zamierzamy ukisić zalewamy osoloną wodą. Po ukiszeniu, także wnętrze ogórka jest słone. Jakiemu zjawisku zawdzięczamy ten efekt?

Zjawisku dyfuzji 

Pytanie 11. Podaj nazwę zjawiska odpowiadającego za tworzenie się baniek mydlanych

Napięcie powierzchniowe

Pytanie 12. Ile wynosi temperatura topnienia lodu wyrażona w skali Kelvina?

273 kelwiny (czyli 0°C)

Pytanie 13. Wymień znane Ci rodzaje oddziaływań zachodzące na odległość

grawitacyjne, magnetyczne, elektrostatyczne (elektryczne)

Pytanie 14. W jakim stanie skupienia jest substancja o masie jednego kilograma, która wypełnia w całości 100 – litrową beczkę?

W stanie lotnym/gazowym

Pytanie 15. Jak zmieniają się siły spójności podczas ogrzewania substancji?

Ich wartość maleje

Pytanie 16. Jaka woda morska czy rzeczna ma większą gęstość i dlaczego?

Większa jest gęstość wody morskiej ponieważ jest w niej duża zawartość soli

Pytanie 17. Na mokrym piasku i świeżym śniegu idący człowiek zostawia ślady. Jaka właściwość tych substancji ma tu zastosowanie?

Plastyczność  

Pytanie 18. Dlaczego latem zapachy rozchodzą się szybciej niż w zimie?

W wyższej temperaturze szybciej zachodzi dyfuzja

Pytanie 19. Czym różni się wrzenie od parowania?

Wrzenie zachodzi w całej objętości cieczy i stałej temperaturze, parowanie zachodzi tylko na powierzchni cieczy

Pytanie 20. Jak nazywamy środki zmniejszające napięcie powierzchniowe roztworu stosowanego do prania?

Detergenty

Pytanie 21. Do cukiernicy, w której była cienka warstwa cukru dosypano go do pełna. Czy gęstość cukru po dosypaniu uległa zmianie? Odp. uzasadnij.

Gęstość cukru nie uległa zmianie ponieważ nie zależy ani od masy ani od objętości danej substancji

Pytania tylko dla klasy VIII

Pytanie 22. Ile pracy wykonuje urządzenie o mocy 100 watów w czasie 0,5 minuty?

3000 dżuli

Pytanie 23.  Rzucona w górę piłka porusza się coraz wolniej. Jaka siła wykonuje pracę hamowania?

Siła ciężkości/grawitacyjna

Pytanie 24. Do bardzo zimnej wody dolewamy wodę gorącą. Gorąca woda przekazuje ciepło zimnej wodzie do chwili ….

Wyrównania się ich temperatur

Pytanie25. Metalową  łyżeczką  mieszano  gorącą  herbatę.  Po  chwili  trudno    było  utrzymać  w  dłoni. Jak nazywa się zjawisko związane z ogrzaniem łyżeczki?

Przewodnictwo cieplne (cieplny przepływ energii)

Skip to content